แสดงรายละเอียดข่าวงานวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2552

งานวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2552 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2552

ขอเชิญรวมงานวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2552 ในหัวข้อ "วิถีวิจัย : ทศวรรษที่ 5 สู่ความเป็นเลิศ" ระหว่างวันที่ 26 -27 พฤศจิกายน 2552 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถลงทะเบียนได้ที่ http://academicdays.oop.cmu.ac.th

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ