แสดงรายละเอียดข่าวคะแนนสูงสุด-ต่ำสุดของผู้สมัครหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต(ภาคพิเศษ)ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ในปีการศึกษา 2552

คะแนนสูงสุด-ต่ำสุดของผู้สมัครหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต(ภาคพิเศษ)ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ในปีการศึกษา 2552 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คะแนนสูงสุด-ต่ำสุดของผู้สมัครหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต(ภาคพิเศษ)ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ในปีการศึกษา 2552

คะแนนสูงสุด-ต่ำสุดของผู้สมัครหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต(ภาคพิเศษ)
ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ในปีการศึกษา 2552
สามารถดูรายละเอียดได้ที่ไฟล์ที่เกี่ยวข้องด่านล่าง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ