แสดงรายละเอียดข่าวกำหนดการลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต(ภาคพิเศษ)

กำหนดการลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต(ภาคพิเศษ) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำหนดการลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต(ภาคพิเศษ)

ประกาศสำหรับนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต(ภาคพิเศษ)
กระบวนวิชาที่น.ศต้องลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 ทางคณะจะแจ้งให้ทราบภายในวันที่ 29 พ.ค.52
และให้นักศึกษาลงทะเบียนทางเว็บไซต์ของสำนักทะเบียนและประมวลผลภายในวันที่ 1 - 4 มิถุนายน 2552

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ