แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)

รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ