แสดงรายละเอียดข่าวมูลนิธิตั้งเซ็กกิม (บริษัท นานมี จำกัด) รับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปี เข้ารับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557

มูลนิธิตั้งเซ็กกิม (บริษัท นานมี จำกัด) รับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปี เข้ารับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มูลนิธิตั้งเซ็กกิม (บริษัท นานมี จำกัด) รับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปี เข้ารับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557

มูลนิธิตั้งเซ็กกิม (บริษัท นานมี จำกัด) เปิดรับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปี เข้ารับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557

ประเภทของทุน
เป็นทุนให้เปล่าสาหรับนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษา แบบไม่ต่อเนื่อง โดยไม่มีเงื่อนไขผูกพัน จานวน 20 ทุน ทุนละ 8,000 บาท รวมมูลค่า 160,000 บาท

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเพื่อรับทุน
1. เป็นนิสิต / นักศึกษาที่กาลังศึกษาในระดับปริญญาตรีในสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน
2. ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา
3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ากว่า 3.00 ในทุกสาขาวิชา (เกณฑ์คะแนนนี้สามารถยืดหยุ่นได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบในความเหมาะสมจากอาจารย์ประจาคณะที่นักศึกษาสังกัดอยู่หรืออาจารย์ผู้สัมภาษณ์ และในกรณีที่ยังไม่ทราบคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับที่กาลังศึกษาอยู่นั้น ให้ใช้คะแนนเฉลี่ยสะสมถึงภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนเลื่อนระดับชั้นนั้นๆ)
4. เป็นผู้มีจริยธรรมและไม่เคยมีพฤติกรรมกระทาผิดวินัย
5. ไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาอื่นใดอยู่แล้ว

เอกสารประกอบการสมัคร
1. ประวัติผู้สมัคร (ผู้สมัครต้องใช้แบบฟอร์มที่ออกโดยมูลนิธิฯ และกรอกรายละเอียดให้ถูกต้องสมบูรณ์ โดยเฉพาะที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับของผู้สมัคร อาจารย์ที่ปรึกษา และสถาบันการศึกษา เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้สมัครเอง) พร้อมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (พร้อมลงลายมือชื่อและรับรองความถูกต้อง)
3. สาเนาใบรายงานผลการศึกษาของภาคการศึกษาล่าสุด (พร้อมลงลายมือชื่อและรับรองความถูกต้อง)
4. จดหมายจากทางสถาบันการศึกษาว่าเป็นนิสิต / นักศึกษาที่มีความลาบากจริง และมีผลการเรียนรวมทั้งความประพฤติที่ดี สมควรได้รับทุน
5. เรียงความหัวข้อ “ หน้าที่ของฉัน.........ในฐานะคนไทย”
อ ” ที่เขียนด้วยลายมือของผู้สมัครขอรับทุน ความยาว 1 หน้ากระดาษ A4

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 20 สิงหาคม 2557

นักศึกษาที่สนใจสามารถโหลดใบสมัครได้ที่ไพล์ประกอบข่าว และส่งพร้อมหลักฐานได้ที่ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ