Call for Application for the ASEAN-Korean Exchange Fellowship Program 2014 (หมดเขต 10 กรกฎาคม 2557)

ข่าววิจัย

Call for Application for the ASEAN-Korean Exchange Fellowship Program 2014 (หมดเขต 10 กรกฎาคม 2557)

เปิดรับสมัครทุนวิจัย ภายใต้โครงการ ASEAN-Korean Exchange Fellowship Program 2014 สำหรับมหาวิทยาลัยสมาชิก AUN ระหว่างเดือนสิงหาคม 2557 – มกราคม 2558 โดยเปิดรับสมัครอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่สนใจ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.aunsec.org/aseanrokacademic.php หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ aun.naparat@gmail.com หรือโทรศัพท์ +66 2 2153640, 215 3642 ext. 106