แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177313 ตอน 801 และกระบวนวิชา 177466 ตอน 001

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177313 ตอน 801 และกระบวนวิชา 177466 ตอน 001 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177313 ตอน 801 และกระบวนวิชา 177466 ตอน 001

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177313 ตอน 801 และกระบวนวิชา 177466 ตอน 001

กระบวนวิชา 177313 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ตอน 801
วัน ศุกร์ ที่ 31 ม.ค. 57 เวลา 16.30-19.30 น. ห้อง SB 4105

และกระบวนวิชา 177466 กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
วัน ศุกร์ ที่ 31 ม.ค. 57 เวลา 14.30-16.00 น. ห้อง SB 4105

อ.ปวริศร เลิศธรรมเทวี

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ