แสดงรายละเอียดข่าวทุน ERASMUS Lotus-Unlimited ในปี 2557 เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 4 ทุน คื

ทุน ERASMUS Lotus-Unlimited ในปี 2557 เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 4 ทุน คื - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทุน ERASMUS Lotus-Unlimited ในปี 2557 เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 4 ทุน คื

ทุน ERASMUS Lotus-Unlimited ในปี 2557 เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 4 ทุน คือ
- ระดับปริญญาโท 10 เดือน จำนวน 1 ทุน
- ระดับปริญญาโท 22 เดือน จำนวน 1 ทุน
- ระดับปริญญาเอก 10 เดือน จำนวน 1 ทุน
- ทุนบุคลากร 1 เดือน จำนวน 1 ทุน
เปิดรับสมัครถึง 17 กุมภาพันธ์ 2557

อ่านรายละะเอียดเพิ่มเติมและสมัครออนไลน์ได้ที่ http://www.lotus.ugent.be/index.asp?p=1131&a=1131 และส่งสำเนาใบสมัครไปยัง ird.camt@gmail.com

หรือโทร 053-942802

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ