แสดงรายละเอียดข่าว



ประกาศ สอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177452 กฎหมายสิ่งแวดล้อม ตอน 801 วันจันทร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2557 ห้อง SB 4303

ประกาศ สอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177452 กฎหมายสิ่งแวดล้อม ตอน 801 วันจันทร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2557 ห้อง SB 4303 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ สอนเพิ่มเติม  กระบวนวิชา 177452 กฎหมายสิ่งแวดล้อม ตอน 801  วันจันทร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2557  ห้อง SB 4303

ประกาศ สอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177452 กฎหมายสิ่งแวดล้อม ตอน 801 วันจันทร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2557 ห้อง SB 4303 อาจารย์อัจฉรา
ชินนิยมพาณิชย์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ