แสดงรายละเอียดข่าวทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก และทุนวิจัยระดับปริญญาเอก (Ph.D.) มหาวิทยาลัยอินเดีย

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก และทุนวิจัยระดับปริญญาเอก (Ph.D.) มหาวิทยาลัยอินเดีย - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก และทุนวิจัยระดับปริญญาเอก (Ph.D.) มหาวิทยาลัยอินเดีย

รัฐบาลอินเดียได้จัดสรรทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 - 2558 ให้แก่นักศึกษาไทย โดยทุนการศึกษาดังกล่าวประกอบไปด้วยทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก และทุนวิจัยระดับปริญญาเอก ในหลายสาขาวิชารวมทั้งสาขาแพทย์ศาสตร์และทันตแพทย์ในมหาวิทยาลัยอินเดีย ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครขอรับทุนการศึกษาดังกล่าวจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี โดยส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร จำนวน 6 ชุด สำหรับผู้สมัครรับทุนการศึกษาระดับปริญยาเอกและสูงกว่าปริญยาเอก หรือสาขาสถาปัตยกรรมจะต้องส่งบทความของหัวข้อวิจัยที่ประสงค์จะขอรับทุนฯ ส่วนผู้สมัครขอรับทุนในสาขาศิลปะการแสดงจะต้องส่งวีดีทัศน์หรือเทปบันทึกการแสดงของผู้สมัครเพิ่มเติม

  ผู้สนใจสมัครขอรับทุนดังกล่าว สามารถสอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-258-0300-5 ต่อ6 และสามารถขอแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่อีเมล์ info.bangkok@mea.gov.in หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ www.iccrindia.net และขอความกรุราส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครไปยังสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดีย ประจำประเทศไทย ภายในวันที่ 31 มกราคม 2557

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ