แสดงรายละเอียดข่าวประกาศกระบวนวิชา 177332 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 ตอน 801

ประกาศกระบวนวิชา 177332 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 ตอน 801 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศกระบวนวิชา 177332 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 ตอน 801

ประกาศกระบวนวิชา 177332 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 ตอน 801

วัน พุธ ที่ 25 ธ.ค. 56 เวลา 16.00-19.00 น. เรียนห้อง SB 4106 ตามปกติ

งานบริการการศึกษา

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ