แสดงรายละเอียดข่าวประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177321 กฎหมายแรงงาน ตอน 001,002

ประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177321 กฎหมายแรงงาน ตอน 001,002 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177321 กฎหมายแรงงาน ตอน 001,002

ประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177321 กฎหมายแรงงาน ตอน 001,002

วัน พุธ ที่ 25 ธ.ค. 56 เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง SB 1122

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วสุ สิงหัษฐิต

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ