แสดงรายละเอียดข่าวประกาศเปลี่ยนแปลงวันเวลาการสอน กระบวนวิชา 177215 กฎหมายว่าด้วยละเมิด ตอน 801

ประกาศเปลี่ยนแปลงวันเวลาการสอน กระบวนวิชา 177215 กฎหมายว่าด้วยละเมิด ตอน 801 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศเปลี่ยนแปลงวันเวลาการสอน กระบวนวิชา 177215 กฎหมายว่าด้วยละเมิด ตอน 801

ประกาศเปลี่ยนแปลงวันเวลาการสอน กระบวนวิชา 177215 กฎหมายว่าด้วยละเมิด ตอน 801

จากเดิม วัน อาทิตย์ ที่ 1 ธ.ค. 56 เวลา 9.00-12.00 ห้อง SB 4106

เพิ่มเวลาการสอนเป็น เวลา 9.00-16.00 น.

อาจารย์วัชระ จิรัฐิติเจริญ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ