แสดงรายละเอียดข่าวประกาศจับฉลากฝึกงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่ ศาลปกครอง ศาลเยาวชนและครอบครัว เชียงใหม่ วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2556 เวลา 10.00 น.

ประกาศจับฉลากฝึกงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่ ศาลปกครอง ศาลเยาวชนและครอบครัว เชียงใหม่ วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2556 เวลา 10.00 น. - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศจับฉลากฝึกงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่ ศาลปกครอง ศาลเยาวชนและครอบครัว เชียงใหม่ วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2556 เวลา 10.00 น.

ประกาศจับฉลากฝึกงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่ ศาลปกครอง ศาลเยาวชนและครอบครัว เชียงใหม่ วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2556 เวลา 10.00 น.

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ