แสดงรายละเอียดข่าวบริษัทดีไซน์ ไอเดีย ดีดี จำกัด รับสมัครขอรับทุนการศึกษา 2557

บริษัทดีไซน์ ไอเดีย ดีดี จำกัด รับสมัครขอรับทุนการศึกษา 2557 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บริษัทดีไซน์ ไอเดีย ดีดี จำกัด รับสมัครขอรับทุนการศึกษา 2557

บริษัทดีไซน์ ไอเดีย ดีดี จำกัด

โครงการมอบทุนการศึกษา "สถาบัน DID"

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน

1. สัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย

2. อายุ 18 ปี บริบูรณ์เป็นต้นไป

3. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาทั้งสายสามัญและสายอาชีพ และสามารถสอบผ่านเข้าสถาบันดุอมศึกษาดังนี้
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
- มหาวิทยาลัยพายัพ
- มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
- มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
- สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
- สถาบันการพลศึกษา
- มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
- มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

4. เป็นผู้ด้อยโอกาสเนื่องจากครอบครัวยากจนซึ่งมีรายได้รวมต่ำกว่า 180,000 บาท ต่อปี หรือขาดบุพการี โดยอยู่ในอุปการะของบุคคลอื่นซึ่งผู้อุปการะมีฐานะยากจน มีรายได้รวมต่ำกว่า 180,000 บาทต่อปี หรือเป็นผู้ที่อยู่ในความอุปถัมภ์ของสถานสงเคราะห์หรือมูลนิธิต่างๆ

5. เป็นผู้มีความประพฤติดี อยู่ในระเบียบวินัย
การสมัครเพื่อขอรับทุนของสถาบัน DID
1. ลงทะเบียนเพื่อขอรับทุนการศึกษาได้ที่ http://www.dididea.net ที่เดียวเท่านั้น
2. ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกข้อ ให้สมบูรณ์ด้วยตัวเอง พร้อมกับแนบไฟล์เอกสารประกอบด้วย
- รูปถ่าย 1X 1 นิ้ว 1 รูป
- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- แผนที่แสดงที่ตั้งตามภูมิลำเนา
- บัตรประจำตัวนักศึกษา
- หนังสือรับรองสถาบันการศึกษาตามที่สถาบัน DID กำหนด ผู้สมัครต้องให้อาจารย์ที่ปรึกษา และรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตต้นสังกัดลงนามในหนังสือรับรองของมหาวิทยาลัยตามแบบที่กำหนด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

กรรมธิการบริหารทุนสถาบัน DID
โทร. 052-089580 , 087-7251462 , 088-2570238
e-mail : suphot14623@gmail.com

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ