แสดงรายละเอียดข่าวหลักสูตรอบรมฟรี!! 2 หลักสูตร เพื่อการเตรียมตัวสู่ประชาคมอาเซียน จากสำนักบริการวิชาการ มช.

หลักสูตรอบรมฟรี!! 2 หลักสูตร เพื่อการเตรียมตัวสู่ประชาคมอาเซียน จากสำนักบริการวิชาการ มช. - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หลักสูตรอบรมฟรี!! 2 หลักสูตร เพื่อการเตรียมตัวสู่ประชาคมอาเซียน จากสำนักบริการวิชาการ มช.

1. หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมตัวเป็นล่าม

คุณสมบัติ : เป็นอาจารย์ และบุคลากรสายวิชาการ ที่มีความสนใจการพัฒนาทักษะการเป็นล่าม มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาไทยในระดับดีมีทักษะในการสื่อสาร

วัน-เวลา สถานที่ : 23-24 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องมัณฑะเลย์ ชั้น 2 สำนักบริการวิชาการ มช. และ 27 พฤศิจกายน 2556 ณ ตึก HB7 ห้องปฏิบัติการ 7407/1 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


2. หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมตัวเป็นพิธีกรภาคภาษาอังกฤษ

คุณสมบัติ : เป็นอาจารย์ และบุคลากรในสายงานที่เกี่ยวข้อง มีความสนใจในการพัฒนาทักษะเป็นพิธีกรภาคภาษาอังกฤษ มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาไทยในระดับดี

วัน-เวลา สถานที่ : 30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2556 ณ ห้องลีลาวดี ชั้น 3 สำนักบริการวิชาการ มช.

คณาจารย์และบุคลากรที่สนใจสามารถแจ้งชื่อได้ที่งานบริการงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ