แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดเรียนกระบวนวิชา 177362 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิากยน 2556

ประกาศงดเรียนกระบวนวิชา 177362 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิากยน 2556 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดเรียนกระบวนวิชา 177362 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิากยน 2556

ประกาศงดเรียนกระบวนวิชา 177362 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล ตอน 801 อ.กัญญา หิรัณย์วัฒนพงศ์ วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.00 - 12.00 น.

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ