แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรายชื่อ และวัน-เวลา ทดสอบ IELTS วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2556

ประกาศรายชื่อ และวัน-เวลา ทดสอบ IELTS วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2556 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อ และวัน-เวลา ทดสอบ IELTS  วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2556

วัน-เวลา ทดสอบ IELTS วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ ห้อง SB4203

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบ
1.  นางสาวณัฐนันท์ ใจมูล
2.  นายณัฐพล สุ้นโหย
3.  นายฉัตรนรินทร์ บำเพ็ญวัฒนา
4.  นายอนุชา คำพิลา
5.  นางสาวอมรประภา แผ่นศิลา
6.  นางสาวมณีวรรณ แก้วประสิทธิ์
7.  นางสาวธีราภรณ์ ศิริมงคล
8.  นายสุรวิศ อารียะ
9.  นางสาวศิรดา ทัศคร
10.  นายอรรถจินต์ เรืองชยจตุพร
11.  นางสาวกุลพัชร จันทร์สว่าง
12.  นางสาวฐาณัชชา อุตรนคร
13.  นางสาวเกศสุดา ฟองมาลา
14.  นางสาวสายสุวรรณ เกตุดำ
15.  นายสรวิชญ์ วีระพงศ์กมล
16.  นายธีรธิป ทองมีอาคม
17.  นางสาวศิรัณยา พิริยฉัตรกุล
18.  นางสาวนาตาชา คุณาจรัสเดช
19.  นายสงกรานต์ จันต๊ะคาด
20.  นายคำนวร เขื่อนทา

หากนักศึกษาไม่สามารถมาสอบได้ตามวันเวลาที่กำหนด ให้รีบแจ้งพี่กุ้ง ได้ที่สำนักงาน ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ หรือ โทร.053-942920 เพื่อจะได้รับสมัครเพิ่มเติมต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ