แสดงรายละเอียดข่าวโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ University of Ryukyus (ส่งเอกสารให้คณะภายใน 18 พ.ย. 56)

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ University of Ryukyus (ส่งเอกสารให้คณะภายใน 18 พ.ย. 56) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ University of Ryukyus (ส่งเอกสารให้คณะภายใน 18 พ.ย. 56)

ด้วย University of Ryukyus แจ้งรายละเอียดการแลกเปลี่ยนนักศึกษา 2014-2015 University of Ryukyus Student Exchange Programs ดังนี้

1. ทุน URSEP (University of Ryukyus Short-term Student Exchange Program)
เป็นทุนแลกเปลี่ยนระยะเวลา 11 เดือน ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน ผู้สมัครทุนประเภทนี้ จะต้องเป็นผู้มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (มีผลการสอบภาษาอังกฤษคือ TOEFL 550 TOEIC 730 หรือ IELTS 6.0)
2. ทุน STRP (Short-term Regular Program) เป็นทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ไปเรียนระยะสั้น หรือระดับปริญญาโท เพื่อศึกษาวิจัย โดยระยะเวลาการแลกเปลี่ยนจะมี 2 ระยะเวลา คือ 6 เดือน และ 1 ปี สำหรับทุนประเภทนี้ จะใช้ภาษาญี่ปุ่นในการเรียนการสอน และผู้สมัครทุนประเภทนี้ จะต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาญี่ปุ่นในระดับดี ดาวน์โหลดรายละเอียดและเอกสารใบสมัครได้ที่ http://www.r-center.u-ryukyu.ac.jp/article/1/2/9/en

นักศึกษาที่สนใจสามารถส่งใบสมัครพร้อมระบุประเภททุน และระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ พร้อมหลักฐานการสมัคร ส่งให้พี่กุ้ง สำนักงานชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ ภายในวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2556 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmumail@gmail.com

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ