แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอนกระบวนวิชากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 177313 ตอน 001 วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2556

ประกาศงดสอนกระบวนวิชากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 177313 ตอน 001 วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2556 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอนกระบวนวิชากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 177313 ตอน 001 วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2556

ประกาศงดสอนกระบวนวิชากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 177313 ตอน 001 วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2556 อ.กัญญา หิรัณย์วัฒนพงศ์ เวลา 14.30 - 16.00 น.

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ