แสดงรายละเอียดข่าวประกาศย้ายห้องเรียนกระบวนวิชา 177227 ตอน 001 เวลา TuF 13.00 - 14.30 น. จากห้อง SB 4208 เป็น RB 5301

ประกาศย้ายห้องเรียนกระบวนวิชา 177227 ตอน 001 เวลา TuF 13.00 - 14.30 น. จากห้อง SB 4208 เป็น RB 5301 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศย้ายห้องเรียนกระบวนวิชา 177227 ตอน 001 เวลา TuF 13.00 - 14.30 น. จากห้อง SB 4208 เป็น RB 5301

ประกาศย้ายห้องเรียนกระบวนวิชา 177227 ตอน 001 เวลา TuF 13.00 - 14.30 น. จากห้อง SB 4208 เป็น RB 5301

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ