แสดงรายละเอียดข่าวมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เปิดรับสมัครทุนการศึกษาประจำปี 2557

มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เปิดรับสมัครทุนการศึกษาประจำปี 2557 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เปิดรับสมัครทุนการศึกษาประจำปี 2557

มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เปิดรับสมัครทุนการศึกษาประจำปี 2557

นักศึกษาคนใดสนใจสมัครสามารถส่งแบบฟอร์มพร้อมหลักฐานการขอรับทุนที่งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ชั้น 2 คณะนิติศาสตร์
ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2557

คุณสมบัติผู้ขอรับทุน

1.สามารถยื่นขอรับทุนได้ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จนถึงระดับปริญญาตรี
2.ฐานะยากจน
3.เกรดเฉลี่ย 1.5 ขึ้นไป
4.ความประพฤติเรียบร้อย ขยัน มีวินัยและจริยธรรม
5.เป็นผู้ที่ไม่ได้รับุทนการศึกษาจากที่่อื่น ในขณะที่รับทุนจากทิสโก้

รายละเอียดดูได้จากไพล์ประกอบข่าว

     นักศึกษาที่สนใจสมัครขอเข้ารับทุนการศึกษาดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ (ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกที่นี่)

หมายเหตุ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและแนบหลักฐานการสมัครให้เรียบร้อย

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmumail@gmail.com

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ