แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรับสมัครขอรับทุนการศึกษา แก่นิสิต นักศึกษา บัณฑิตศึกษา ของมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

ประกาศรับสมัครขอรับทุนการศึกษา แก่นิสิต นักศึกษา บัณฑิตศึกษา ของมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรับสมัครขอรับทุนการศึกษา  แก่นิสิต  นักศึกษา  บัณฑิตศึกษา ของมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

  มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า รำไพรรณีได้จัดให้มีโครงการให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัยในหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก การสมัครขอรับทุน
    ให้ผู้ขอรับทุนยื่นเอกสารได้ ดังนี้
    ๑. ขอรายละเอียดและสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร อาคารทิปโก้ทาวเวอร์ ชั้น ๑๖ เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๕๕ โทรสาร ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๙๓ (Download) ใบสมัครได้ที่ www.parliament.go.th ภายใต้หัวข้อประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร)
    ๒. สมัครทางไปรษณีย์ส่งที่ มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เลขที่ ๒ ถนน อู่ทองใน ดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ ภายในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ พร้อมเอกสารดังนี้
รายละเอียดนักศึกษาสามารถดูได้ที่ไฟล์ประกอบข่าว

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ