แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177341-01,02 กฎหมายปกครอง

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177341-01,02 กฎหมายปกครอง - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177341-01,02 กฎหมายปกครอง

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177341 กฎหมายปกครอง

วัน พฤหัสบดี ที่ 22 สิงหาคม 2556 เวลา 9.30-12.30 น.
ห้อง SB 4302,4208

อ.ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ