แสดงรายละเอียดข่าวแก้ไข เวลาสอบกระบวนวิชา 177330 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 วันที่ 2 สิงหาคม 2556 จากเดิม เวลา 08.00 - 11.00 น. เป็น เวลา 12.00 - 15.00 น.

แก้ไข เวลาสอบกระบวนวิชา 177330 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 วันที่ 2 สิงหาคม 2556 จากเดิม เวลา 08.00 - 11.00 น. เป็น เวลา 12.00 - 15.00 น. - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แก้ไข เวลาสอบกระบวนวิชา 177330 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 วันที่ 2 สิงหาคม 2556 จากเดิม เวลา 08.00 - 11.00 น. เป็น เวลา 12.00 - 15.00 น.

แก้ไข เวลาสอบกระบวนวิชา 177330 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 วันที่ 2 สิงหาคม 2556 จากเดิม เวลา 08.00 - 11.00 น. เป็น เวลา 12.00 - 15.00 น. โดย กระบวนวิชา 177330 ตอน 001 สอบห้อง SB 4308
SB 4309 177330 ตอน 801 สอบห้อง SB 4310 SB 4408 SB 4409
SB 4410 นศ.สามารถดูรายละเอียดได้ที่
ภาคพิเศษ http://www.law.cmu.ac.th/law2011/news-details.php?news_id=10918
ภาคปกติ http://www.law.cmu.ac.th/law2011/news-details.php?news_id=10917

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ