แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ กระบวนวิชา 177285 กฎหมายอาญาภาคความผิด 2 ตอน 001 ย้ายเวลาเรียนเป็นวันเสาร์ เวลา 09.00 – 12.00 น. ห้อง SB 4107

ประกาศ กระบวนวิชา 177285 กฎหมายอาญาภาคความผิด 2 ตอน 001 ย้ายเวลาเรียนเป็นวันเสาร์ เวลา 09.00 – 12.00 น. ห้อง SB 4107 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ กระบวนวิชา 177285 กฎหมายอาญาภาคความผิด 2 ตอน 001 ย้ายเวลาเรียนเป็นวันเสาร์ เวลา 09.00 – 12.00 น. ห้อง SB 4107

ประกาศ
กระบวนวิชา 177285 กฎหมายอาญาภาคความผิด 2 ตอน 001
ย้ายเวลาเรียนจากเดิมวันอังคาร ศุกร์ เวลา 09.30 - 11.00 น. เป็นวันเสาร์ เวลา 09.00 – 12.00 น.
ห้อง SB 4107
โดยเริ่มเรียน วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2556

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ