แสดงรายละเอียดข่าวประกาศสอนชดเชยกระบวนวิชา 177103 กฎหมายเบื้องต้นและบุคคล อ.ชาตรี เรืองเดชณรงค์

ประกาศสอนชดเชยกระบวนวิชา 177103 กฎหมายเบื้องต้นและบุคคล อ.ชาตรี เรืองเดชณรงค์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศสอนชดเชยกระบวนวิชา 177103 กฎหมายเบื้องต้นและบุคคล อ.ชาตรี เรืองเดชณรงค์

ประกาศสอนชดเชยกระบวนวิชา 177103 กฎหมายเบื้องต้นและบุคคล อ.ชาตรี เรืองเดชณรงค์

วัน พุธ ที่ 17 ก.ค. 56 เวลา 18.00-19.30 น.

ห้อง SB 1122

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ