แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอนวิชา 001101-820 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1

ประกาศงดสอนวิชา 001101-820 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอนวิชา 001101-820 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1

ประกาศงดสอนวิชา 001101-820 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1

วันจันทร์ ที่ 3 มิถุนายน 2556 เวลา 18.00-19.30 น.
ห้อง SB 4202

เริ่มสอน วันพฤหัสบดี ที่ 6 มิถุนายน 2556 เวลา 18.00-19.30 น.
ห้อง SB 4202 และให้เตรียมเงินซื้อหนังสือเรียนในคาบ จำนวนเงิน 270 บาท

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ