แสดงรายละเอียดข่าวประกาศข่าวการลงทะเบียนสำหรับนักศึกษารหัส 56

ประกาศข่าวการลงทะเบียนสำหรับนักศึกษารหัส 56 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศข่าวการลงทะเบียนสำหรับนักศึกษารหัส 56

1. นักศึกษาที่ในตารางเรียนสำเร็จรูปลงทะเบียนกระบวนวิชาให้ไม่ครบ ให้ลงทะเบียนเพิ่มในวันที่ 31 พฤษภาคม –10 มิถุนายน 2556

2. สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ที่ในตารางเรียนสำเร็จรูปลงกระบวนวิชาภาษาอังกฤษ 001102 ได้แล้ว นักศึกษาสามารถเรียนได้ตามปกติ โดยไม่ต้องถอนกระบวนวิชา 001102 แล้วไปลงทะเบียน 001101 ใหม่

3. สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ ถ้าในตารางเรียนสำเร็จรูปนักศึกษายังลงทะเบียนกระบวนวิชา 001101 ไม่ได้ ให้นักศึกษาลงทะเบียนกระบวนวิชา 001101 ตอน 820

4. ตารางเรียนและตอนเรียนในแต่ละกระบวนวิชาได้ประกาศในเว็บไซต์ http://www.law.cmu.ac.th/law2011/news-details.php?news_id=10804

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ