แสดงรายละเอียดข่าวErasmus Mundus Action 2 โครงการ Lotus lll ปี 2013 (หมดเขต 13 ก.ค. 56)

Erasmus Mundus Action 2 โครงการ Lotus lll ปี 2013 (หมดเขต 13 ก.ค. 56) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Erasmus Mundus Action 2 โครงการ Lotus lll ปี 2013  (หมดเขต 13 ก.ค. 56)

โครงการ Lotus เป็นความร่วมมือและการเคลื่อนไหวในพื้นที่ที่มีระดับการศึกษาสูง
คณะกรรมาธิการยุโรปได้เป ติดตัวโครงการนี้ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร ร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาจากประเทศที่สามกับมหาวิทยาลัยในสหภาพยุโรป โดยมีจุดม่งหมายที่จะส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษา นักวิจัย และเจ้าหน้าที่เพื่อสนับสนุนการเคลื่อนไหวทางด้านการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากประเทศนอกสหภาพยุโรปที่เป็นประเทศสมาชิก ซึ่งผ้ที่สามารถสมัครเข้ารับทุนดังกล่าวได้ คือ นักศึกษานักวิจัย และพนักงานในประเทศดังต่อไปนี้ คือ ราชอาณาจักรกัมพูชา, สาธารณรัฐประชาชนจีน, สาธารณรัฐอินโดนีเซีย, สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า, ราชอาณาจักรไทย และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

อ่ายรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.camt.cmu.ac.th/th/docs/lotus_detail.pdf หรือ http://www.lotus.ugent.be/index.asp

ผู้ที่สนใจสามารถยิ่งใบสมัครโดยตรงได้ที่วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี โทร.053-941808

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ