แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ สอนเสริม กระบวนวิชา 177334-801 กฎหมายลักษณะพยาน อ.เพิ่มพร

ประกาศ สอนเสริม กระบวนวิชา 177334-801 กฎหมายลักษณะพยาน อ.เพิ่มพร - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ สอนเสริม กระบวนวิชา 177334-801 กฎหมายลักษณะพยาน อ.เพิ่มพร


สอนเสริม กระบวนวิชา 177334-801 กฎหมายลักษณะพยาน อ.เพิ่มพร
จากเดิม วันพุธ ที่ 3 เม.ย. 56 เวลา 13.00-16.00 น.
เปลี่ยนเป็น วันศุกร์ ที่ 5 เม.ย. 56 เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง SB 4210
หมายเหตุ ปรับเปลี่ยนเฉพาะการสอนเสริม วันพุธ ที่ 3 เม.ย. 56 เท่านั้น

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ