แสดงรายละเอียดข่าวต้อนรับ Professor Gordon Walker, Chair of Commercial Law, School of Law, La Trobe University

ต้อนรับ Professor Gordon Walker, Chair of Commercial Law, School of Law, La Trobe University - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ต้อนรับ Professor Gordon Walker, Chair of Commercial Law, School of Law, La Trobe University

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาตรี เรืองเดชณรงค์ คณบดี พร้อมด้วยอาจารย์กัญญา หิรัณย์วัฒนพงศ์ ผู้ช่วยคณบดี และคณาจารย์คณะนิติศาสตร์ ให้การต้อนรับ Professor Gordon Walker, Chair of Commercial Law, School of Law, La Trobe University เนื่องในโอกาสบรรยายพิเศษการศึกษาต่อด้านกฎหมาย ณ La Trobe University ประเทศออสเตรเลีย เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2556 ณ ห้องเรียนปริญญาโท 102 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ