Coming Soon

ขออภัยในความไม่สะดวก ขณะนี้คณะนิติศาสตร์ อยู่ระหว่างปรับปรุงเว็บไซต์รูปแบบใหม่ สามารถเข้าถึงข้อมูลเบื้องต้นของคณะฯได้ที่ https://www.cmu.ac.th/th/faculty/law/aboutus/head หรือที่ facebook ของคณะนิติศาสตร์
  • Tel +66.53.942909-10 Fax +66.53.942914

  • lawcmu@cmu.ac.th