แสดงรายละเอียดข่าว



ประกาศสอนเพิ่มเติมกระบวนวิชา 177425 กฎหมายตั๋วเงิน ในวันพุธที่ 3 เมษายน 2556 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องเรียน SB 4201

ประกาศสอนเพิ่มเติมกระบวนวิชา 177425 กฎหมายตั๋วเงิน ในวันพุธที่ 3 เมษายน 2556 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องเรียน SB 4201 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศสอนเพิ่มเติมกระบวนวิชา 177425 กฎหมายตั๋วเงิน ในวันพุธที่ 3 เมษายน 2556  เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องเรียน SB 4201

ประกาศสอนเพิ่มเติมกระบวนวิชา 177425 กฎหมายตราสารเปลี่ยนมือ (ตั๋วเงิน) ในวันพุธที่ 3 เมษายน 2556 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องเรียน SB 4201

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ