แสดงรายละเอียดข่าวประกาศห้องเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา55 กระบวนวิชา 177481-801 อ.สาลินี

ประกาศห้องเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา55 กระบวนวิชา 177481-801 อ.สาลินี - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศห้องเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา55 กระบวนวิชา 177481-801 อ.สาลินี

ประกาศห้องเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา55 กระบวนวิชา 177481-801 อ.สาลินี

วันศุกร์และเสาร์ ที่ 22-23 มีนาคม 2556 เวลา 16.30-18.00 น.

ห้องเรียน SB 4105

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ