แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอน 177362-01,801/177470-01 และชดเชย (อ.วาทิศ)

ประกาศงดสอน 177362-01,801/177470-01 และชดเชย (อ.วาทิศ) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอน 177362-01,801/177470-01 และชดเชย (อ.วาทิศ)

ประกาศงดสอน
วิชา 177362-01,801/177470-01 วันจันทร์ ที่ 4 ก.พ.56 เวลา 9.30-11.00น./เวลา13.00-14.30 น.ห้อง SB 4208

ประกาศชดเชย
วิชา 177470-01 วันอังคาร ที่ 5 ก.พ.56 เวลา 16.00-18.30 น.ห้อง SB 4201
วิชา 177362-01,801 วันศุกร์ ที่ 8 ก.พ.56 เวลา 16.00-18.30 น.ห้อง SB 4201

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ