แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดการเรียนการสอนและนัดสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177332 -001 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2556

ประกาศงดการเรียนการสอนและนัดสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177332 -001 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2556 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดการเรียนการสอนและนัดสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177332 -001 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2556

ประกาศงดการเรียนการสอนและนัดสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177332 -001 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 งดการเรียนการสอนวันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2556 16.00 - 19.00 น. และเรียนเพิ่มเติมในวันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09.00 - 12.00 น.

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ