แสดงรายละเอียดข่าวทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Sophia University ประเทศญี่ปุ่น (Autumn Semester 1 กุมภาพันธ์ 2556 และ Spring Semester 1 กันยายน 2556)

ทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Sophia University ประเทศญี่ปุ่น (Autumn Semester 1 กุมภาพันธ์ 2556 และ Spring Semester 1 กันยายน 2556) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Sophia University ประเทศญี่ปุ่น (Autumn Semester 1 กุมภาพันธ์ 2556 และ Spring Semester 1 กันยายน 2556)

ด้วย Sophia University แจ้งรายละเอียดทุนแลกเปลี่ยน Sophia University Summer Session Programs และเชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมัครเข้าร่วมโครงการ มีรายละเอียดทุน 2 ประเภท ดังนี้
1. Summer Session in Japanese Languages
ระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ 6 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน - 19 กรกฎาคม 2556 โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับนักศึกษาที่สนใจพัฒนาทักษะความสามารถภาษาญี่ปุ่น และจะศึกษาวิชาภาษาญี่ปุ่น ในระดับต้น-กลาง วิชาที่เกี่ยวข้องกับสังคมและวัฒนธรรม เศรษฐศาสตร์ และประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น นักศึกษาจะต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการศึกษาด้วยตนเอง
2. Summer Session in Asian Studies
ระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม - 14 สิงหาคม 2556 นักศึกษาจะได้เข้าร่วมโปรแกรมทัศนศึกษา และร่วมกิจกรรมพิเศษ โดยมิได้เสียค่าใช้จ่าย อาทิ ศิลปะการชงชาญี่ปุ่น การจัดดอกไม้อิเคบานะ และการตีกลองญี่ปุ่น นักศึกษาจะต้องมีคะแนน TOEFL หรือ IELT และจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาตามเงื่อนไขของข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย

ทั้งสองประเภท จะรับสมัครแบบ online ระยะเวลาการสมัครเข้าร่วมโครงการสำหรับ Autumn Semester ระหว่างวันที่ 10 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2556 และ Spring Semester ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - พฤศจิกายน 2556 ตามรายละเอียดที่แนบ

นักศึกษาที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ที่ พี่กุ้ง งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2556 (สำหรับ Autumn Semester) และวันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2556 (สำหรับ Spring Semester) เพื่อจะได้ประสานแจ้ง กองวิเทศสัมพันธ์ต่อไป

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที http://inter.oop.cmu.ac.th/webird/images/uploadfile/event-130110152320.pdf

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ