แสดงรายละเอียดข่าวประกาศเลื่อนเวลาสอน วิชา 177229-01 (อ.นันทวัฒน์ ลิ้มธัญลักษณ์)

ประกาศเลื่อนเวลาสอน วิชา 177229-01 (อ.นันทวัฒน์ ลิ้มธัญลักษณ์) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศเลื่อนเวลาสอน วิชา 177229-01 (อ.นันทวัฒน์ ลิ้มธัญลักษณ์)

ประกาศเลื่อนเวลาสอน วิชา 177229-01 (อ.นันทวัฒน์ ลิ้มธัญลักษณ์)

วันพฤหัสบดี ที่ 3 มกราคม 2556

จากเดิม เริ่มเวลา 1630-1930 น.
เปลี่ยนเป็น เริ่มเวลา 1600-1900 น.

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ