แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ ติวกระบวนวิชา 177227 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 1 ภาคปกติและภาคพิเศษ วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2555 เวลา 13.00 - 16.00 น. ห้อง SB 1122

ประกาศ ติวกระบวนวิชา 177227 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 1 ภาคปกติและภาคพิเศษ วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2555 เวลา 13.00 - 16.00 น. ห้อง SB 1122 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ ติวกระบวนวิชา 177227 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 1 ภาคปกติและภาคพิเศษ วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2555 เวลา 13.00 - 16.00 น. ห้อง SB 1122

ประกาศ ติวกระบวนวิชา 177227 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 1 ภาคปกติและภาคพิเศษ วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2555 เวลา 13.00 - 16.00 น. ห้อง SB 1122 อ.มณทิชา ภักดีคง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ