แสดงรายละเอียดข่าวประกาศสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา กระบวนวิชา 178775 วิธีพิจารณาความอาญาขั้นสูง รศ.ดร.อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2555 งดสอน

ประกาศสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา กระบวนวิชา 178775 วิธีพิจารณาความอาญาขั้นสูง รศ.ดร.อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2555 งดสอน - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา กระบวนวิชา 178775 วิธีพิจารณาความอาญาขั้นสูง รศ.ดร.อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2555 งดสอน

ประกาศสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา กระบวนวิชา 178775 วิธีพิจารณาความอาญาขั้นสูง รศ.ดร.อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2555 งดสอน เริ่มวันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2555

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ