แสดงรายละเอียดข่าวทุนโครงการ Mekong Institute – New Zealand Ambassador’s Scholarship Programme (MINIZAS) Program 2013

ทุนโครงการ Mekong Institute – New Zealand Ambassador’s Scholarship Programme (MINIZAS) Program 2013 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทุนโครงการ Mekong Institute – New Zealand Ambassador’s Scholarship Programme (MINIZAS) Program 2013

สถาบันลุ่มน้ำโขงร่วมกับสถานทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย เสนอให้ทุนภายใต้โครงการ Mekong Institute – New Zealand Ambassador’s Scholarship Programme (MINIZAS) Program 2013 จำนวน 12 ทุนให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาโทจากประเทศไทย กัมพูชา ลาว เมียร์มาร์ ที่ทำวิทยานิพนธ์ในหัวข้อเกี่ยวกับการพัฒนาลุ่มแม่น้ำโขง เพื่อฝึกอบรมด้านระเบียบวิธีวิจัยและความร่วมมือในภูมิภาค (Researh Methodology and Regional Cooperation) เป็นระยะเวลา 1 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2556

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.mekonginstitute.org/minzas และส่งใบสมัครโดยตรงที่สถาบันลุ่มน้ำโขง ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ