แสดงรายละเอียดข่าวประกาศกระบวนวิชา 178771-801 วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2555 เรียนเวลา 09.00-16.00

ประกาศกระบวนวิชา 178771-801 วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2555 เรียนเวลา 09.00-16.00 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศกระบวนวิชา 178771-801 วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2555 เรียนเวลา 09.00-16.00

ประกาศกระบวนวิชา 178771-801 กฎหมายอาญาขั้นสูง วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2555 เรียนเวลา 09.00-16.00

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ