แสดงรายละเอียดข่าวขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาการเมืองการปกครองไทย 2555‏

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาการเมืองการปกครองไทย 2555‏ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาการเมืองการปกครองไทย 2555‏

สถาบันพระปกเกล้าขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง การเมืองการปกครองไทย 2555: 80 ปี ประชาธิปไตยไทย"
ในวันที่ 27 มิถุนายน 2555 ณ ห้องนนทรี โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพฯ โดยไม่เสียค่าลงทะเบียน
สามารถส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมงานได้ภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2555 รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แนบมาพร้อมนี้

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ