แสดงรายละเอียดข่าวกระบวนวิชา 177393 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เริ่มเรียนจันทร์ ที่ 11 มิถุนายน 2555

กระบวนวิชา 177393 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เริ่มเรียนจันทร์ ที่ 11 มิถุนายน 2555 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กระบวนวิชา 177393 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เริ่มเรียนจันทร์ ที่ 11 มิถุนายน 2555

คณะนิติศาสตร์ ขอแจ้งกระบวนวิชา 177393 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เริ่มเรียนจันทร์ ที่ 11 มิถุนายน 2555 ที่ห้อง SB 4107

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ