แสดงรายละเอียดข่าวกระบวนวิชา 177409 CLINICAL LEGAL EDUCATION ตอน 001 และ 801 เริ่มเข้าชั้นเรียนวันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2555

กระบวนวิชา 177409 CLINICAL LEGAL EDUCATION ตอน 001 และ 801 เริ่มเข้าชั้นเรียนวันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2555 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กระบวนวิชา 177409 CLINICAL LEGAL EDUCATION ตอน 001 และ 801 เริ่มเข้าชั้นเรียนวันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2555

กระบวนวิชา 177409 CLINICAL LEGAL EDUCATION ตอน 001 และ 801 เริ่มเข้าชั้นเรียนวันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2555 เวลา 11.00-12.30 น. ที่ห้องคลินิกกฏหมาย

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ