แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดการเรียนการสอน กระบวนวิชา 177310 ตอน 002,003

ประกาศงดการเรียนการสอน กระบวนวิชา 177310 ตอน 002,003 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดการเรียนการสอน กระบวนวิชา 177310 ตอน 002,003

คณะนิติศาสตร์ ขอประกาศงดการเรียนการสอน กระบวนวิชา 177310 ตอน 002,003 ในวันอังคารที่ 5 และ วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2555 อ.ศักดิ์ชาย จินะวงค์ เวลา 13.00-14.30 น. ห้อง SB4105

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ