แสดงรายละเอียดข่าวแจ้งงดการเรียนการสอนกระบวนวิชา177214 กฎหมายว่าด้วยหนี้ ตอน 801

แจ้งงดการเรียนการสอนกระบวนวิชา177214 กฎหมายว่าด้วยหนี้ ตอน 801 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แจ้งงดการเรียนการสอนกระบวนวิชา177214 กฎหมายว่าด้วยหนี้ ตอน 801

คณะนิิติศาสตร์ ขอแจ้งประกาศแจ้งงดการเรียนการสอนกระบวนวิชา177214 กฎหมายว่าด้วยหนี้ ตอน 801 เวลา 16.30-19.30น. ในวันพฤหัสบดีที่ 7,14 มิถุนายน 2555 ห้องSB1122

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ