แสดงรายละเอียดข่าวแจ้งงดการเรียนการสอนกระบวนวิชา177393 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

แจ้งงดการเรียนการสอนกระบวนวิชา177393 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แจ้งงดการเรียนการสอนกระบวนวิชา177393 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

คณะนิติศาสตร์ ขอแจ้งประกาศเรื่อง แจ้งงดการเรียนการสอนกระบวนวิชา177393 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ตอน801 อาจารย์ศักดิ์ชาย จินะวงค์ เวลา 16.30-19.30 น. ในวันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2555 ห้อง SB4106

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ