แสดงรายละเอียดข่าวประกาศกำหนดวันเริ่มการเรียนการสอนกระบวนวิชาต่างๆ ของนักศึกษาภาคพิเศษคณะนิติศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2555

ประกาศกำหนดวันเริ่มการเรียนการสอนกระบวนวิชาต่างๆ ของนักศึกษาภาคพิเศษคณะนิติศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2555 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศกำหนดวันเริ่มการเรียนการสอนกระบวนวิชาต่างๆ ของนักศึกษาภาคพิเศษคณะนิติศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2555

คณะนิติศาสตร์ ขอแจ้งประกาศกำหนดวันเริ่มการเรียนการสอนกระบวนวิชาต่างๆของนักศึกษาภาคพิเศษคณะนิติศาสตร์ ดังต่อไปนี้
- กระบวนวิชา 177103 หลักกฎหมายเบื้องต้นฯ ตอน 801 ,กระบวนวิชา 177285 กฎหมายอาญาภาคความผิด 2 ตอน 801 เริ่มศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2555
- กระบวนวิชา 001201 การอ่านเชิงวิเคราะห์และการเขียนฯ ตอน 801-804 ,กระบวนวิชา 177426 กฎหมายประกันภัย ตอน 801, กระบวนวิชา 703103 การเป็นผู้ประกอบการฯ ตอน 804 ,กระบวนวิชา 177430 วิชาว่าความ ตอน 801 ,กระบวนวิชา 177310 กฎหมายครอบครัว เริ่มวันเสาร์ ที่ 9 มิถุนายน 2555
- กระบวนวิชา 204100 เทคโนโลยีสารสนเทศและชีวิตสมัยใหม่ ตอน 801,802 ,กระบวนวิชา 177494 การสืบสวน-สอบสวนคดีอาญาฯ ตอน 801 เริ่มอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2555
นอกเหนือจากกระบวนวิชาัดังกล่าวเริ่มการเรียนการสอนหลังจากวันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2555 เป็นต้นไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ