แสดงรายละเอียดข่าวขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ“การศึกษากฎหมายเชิงคลินิก: แนวทางการพัฒนาวิธีการสอนกฎหมายไทย ระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน พ.ศ. 2555 (ไม่มีค่าลงทะเบียน)

ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ“การศึกษากฎหมายเชิงคลินิก: แนวทางการพัฒนาวิธีการสอนกฎหมายไทย ระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน พ.ศ. 2555 (ไม่มีค่าลงทะเบียน) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ“การศึกษากฎหมายเชิงคลินิก: แนวทางการพัฒนาวิธีการสอนกฎหมายไทย ระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน พ.ศ. 2555 (ไม่มีค่าลงทะเบียน)

การประชุมเชิงปฏิบัติการ“การศึกษากฎหมายเชิงคลินิก: แนวทางการพัฒนาวิธีการสอนกฎหมายไทยโดย ศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน พ.ศ. 2555

วัตถุประสงค์
1.  ส่งเสริมและพัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการของการศึกษากฎหมายเชิงคลินิกให้แพร่หลายในสถาบันการศึกษานิติศาสตร์ไทย
2.  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อกำหนดรูปแบบ แนวทางการพัฒนา และการนำวิธีการศึกษากฎหมายเชิงคลินิกไปใช้ในการเรียนการสอนกระบวนวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรนิติศาสตร์ในประเทศไทย
3.  เพื่อให้ได้แผนการสอนที่สามารถนำไปใช้เป็นตัวอย่างในการนำวิธีการศึกษากฎหมายเชิงคลินิกไปใช้ในการเรียนการสอนกระบวนวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรนิติศาสตร์ในประเทศไทย
4.  เพื่อสร้างและขยายเครือข่ายสถาบันและกลุ่มอาจารย์ผู้สอนกฎหมายที่ต้องการพัฒนาวิธีการสอนกฎหมายในประเทศไทย

ระยะเวลาดำเนินงาน  ระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน พ.ศ. 2555
สถานที่   โรงแรมฟูราม่า อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.  ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ความเข้าใจในวิธีการและคุณค่าของการศึกษากฎหมายเชิงคลินิก
2.  ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ความเข้าใจในวิธีการสอนของกฎหมายเชิงคลินิก
3.  ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ความเข้าใจในวิธีการวางแผนการสอนเพื่อบรรลุเป้าหมายตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ด้วยวิธีการสอนของการศึกษากฎหมายเชิงคลินิก
4.  ได้แผนการสอนที่สามารถนำไปใช้เป็นตัวอย่างและเผยแพร่แก่ผู้สนใจ


รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ